Nhận biết bằng cách dùng Mác Da của Bao Tay Lái Ô Tô : Quan sát bằng mắt, Màu sắc, Nhấn, Sờ, Ngửi, Hơ lửa , Làm ướt để xác định rằng Da đó là Da Thật hay không